Civiele zaken

Aansprakelijkheid politie schietpartij in winkelcentrum in Alphen

Op zaterdag 9 april 2011 vond in het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn een schietpartij plaats. Tristan van der V. (de schutter) schoot met vuurwapens op winkelende mensen en winkelpersoneel. Daarbij vielen zes doden en zestien gewonden. Na de schietpartij doodde Tristan van der V. zichzelf.

Slachtoffers, nabestaanden van slachtoffers, ooggetuigen en winkeliers van wie eigendommen zijn beschadigd bij de schietpartij, spanden een zaak aan tegen de politie. Zij verwijten de politie dat deze ten onrechte aan de schutter verlof heeft verleend voor het voorhanden hebben van vuurwapens. Zij wilden daarom schadevergoeding van de politie.

De rechtbank oordeelde dat de politie inderdaad ten onrechte verlof aan de schutter heeft verleend. Bij het onderzoek naar de over de schutter bekende gegevens waren belangrijke feiten over het hoofd gezien die erop wezen dat deze geen vuurwapen kon worden toevertrouwd. Waren deze feiten onder ogen gezien, dan zou de politie het verlof zonder meer hebben moeten weigeren. De rechtbank was echter van oordeel dat de nabestaanden en slachtoffers geen recht op schadevergoeding konden ontlenen aan de norm die daarmee door de politie is overtreden. Die norm had volgens de rechtbank niet de strekking om de gedupeerden dat recht te geven (de rechtbank oordeelde dus dat niet is voldaan aan het zogenoemde relativiteitsvereiste van art. 6:163 BW). De vordering werd daarom afgewezen.

Het gerechtshof vernietigde dit vonnis van de rechtbank en besliste dat de nabestaanden en slachtoffers wel recht op schadevergoeding hebben wegens de door de politie gemaakte fout. Het hof wees de vordering daarom alsnog toe, maar uitsluitend voor zover het ging om letselschade en overlijdensschade. Andere schade, zoals zaaksschade, kwam volgens het hof niet voor vergoeding in aanmerking.

De Hoge Raad onderschreef het oordeel van het hof dat de gedupeerden recht hebben op schadevergoeding omdat de politie het verlof voor de vuurwapens niet had mogen verlenen. Bij de verlofverlening voor vuurwapens gaat het erom dat de veiligheid van personen niet in gevaar komt. Indien verlof wordt verleend aan iemand waarbij dit gevaar wel aanwezig is, zoals in dit geval, bestaat daarom recht op schadevergoeding als dat gevaar zich daadwerkelijk voordoet. De Hoge Raad besliste verder dat de politie mogelijk ook andere schade dan letselschade en overlijdensschade zal moeten vergoeden .

Met de uitspraak van de Hoge Raad is de aansprakelijkheid van de politie jegens de nabestaanden en slachtoffers definitief vast komen te staan. Over de hoogte van de schadevergoeding zal nog in een aparte procedure verder moeten worden geprocedeerd.

ARREST
HR 20 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1409

NIEUWSBERICHT
Politie aansprakelijk voor schade schietpartij Alphen aan den Rijn